ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА ЗА УЧАСТИЕ В XVIII КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Моля, резюметата да се подават в дигитален формат на официалния имейл адрес на конгреса: bgrad2019@gmail.com като в заглавието на съответното имейл съобщение да фигурира следната информация: „РЕЗЮМЕ – Име на първия автор – Пореден номер на заявеното от автора резюме – Гилдия (ОД за Образна диагностика / НМ за Нуклеарна медицина / ЛЛ за Лъчелечение / РБ за Радиобиология / РЗ за Радиационна защита / МФ за Медицинска физика / РЛ за Рентгенов лаборант) – Продължителност в минути“. За интердисциплинарни доклади авторите да изберат една от горепосочените възможности. Пример:
РЕЗЮМЕ – ИВАНОВ – 1 – НМ – 10

Приемат се прикачени текстови файлове във формат DOC, DOCX, ODT.

Резюметата да се предоставят на български и английски език в отделни последователни текстове, със следните елементи на изложението:

  1. Заглавие (без съкращения на термини)
  2. Списък с автори (име и фамилия, без титли)
  3. Университет / болница / институция, към която принадлежат авторите
  4. Посочен кореспондиращ автор с координати за контакт – имейл адрес, телефон, адрес
  5. Резюме в размер 250-300 думи
  6. До 8 ключови думи
  7. Авторът определя вида и продължителността на презентацията: орална (10/15/20 мин.) или електронен постер.

Електронният постер се изготвя в PDF формат по шаблон, предоставен след приемане на резюмето. Постерът е не повече от 5 страници и включва заглавна страница (заглавие, авторски колектив) и изложение (не повече от 50 думи на страница), подкрепено със селектиран снимков материал.

Препоръчителна тематика: съдова патология на ЦНС / педиатрична патология / интервенционална рентгенология. Посочените теми не са задължителни.

SC Conference

FREE
VIEW