2.1.1. Сесия лъчелечение I

Модератори:  Хаджиева, Енчева

Тема Лектор Време (мин.)
1. Индивидуализиран подход в лъчелечението при гинекологични тумори В. Първанова 20
2.Едновременно облъчване на малък таз и парааортална област при локорегионално авансирал карцином на маточната шийка, в комбинация с химиотерапия-техника на облъчване и поносимостС. Билюкова15
3. Протокол за планиране на гърда и регионалния лимфен басейн чрез обемно модулирана ротационна терапияД. Пенев15
4.Техника на облъчване с апаратно контролирано задържане на дишането в дълбок инспириум -в полза редуциране сърдечната токсичност при карцином на млечна жлезаТ. Гуглева 15
5.Дозиметрично планиране за интракраниална радиохирургия на множествени мозъчни метастази – предизвикателства и решенияН. Гешева15
6.Лечебни схеми при немеланомни кожни карциноми с използване на контактна брахитерапия с висока мощност на дозата – Лайпциг апликаторС. Лалова10
Categories:

SC Conference

FREE
VIEW