Д-р Иглика Спасова Михайлова завършва Медицина 1995 г. във ВМИ – Плевен. Придобива специалности по Лъчелечение 2002 г. и Онкология 2005 г. Специализира в Безансон – Франция 1999 г. и по линия на МААЕ в Прага през 2009 г. Здравен мениджмънт 2013г.
Посещавала е курсове на ESTRO в Словакия, Русия, Чехия, Сърбия и курсове по Онкология на Prime – Германия, Белгия, Франция, Австрия.
Участва в редакционния съвет на „Reports of practical Oncology and Radiotherapy”.
Има над 90 научни участия в страната и чужбина.
Членува в следните научни и професионални организации:
•Българското Онкологично дружество
•Българска Асоциация по Радиология
•European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
•Balkan Union of Oncology (B.U.O.N.)
•Гилдия на лъчетерапевтите в България.
Участва в експертния борд за написване на Национално ръководство за лечение на колоректален и анален карцином 2011 г.
Лекционен преподавател на рентгенови лаборанти от Висш Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” София 2005 г. – 2013 г.
Области на научна и професионална дейност
•Предоперативно лъче-химиолечение при рак на ректума и ануса
•Лъче-химиотерапия при: карцинома на женски гениталии, глава и шия
•Лъчелечение на тумори на белия дроб
•Интракавитарна брахитерапия с висока мощност на дозата
•Съвременни техники за конформално лъчелечение
Експерт в Специализираната комисия на МЗ за лъчелечение в чужбина.

Иглика Михайлова

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW