Десислава Костова-Лефтерова завършва физика към Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Физически факултет през 2006 г., като придобива квалификация „Бакалавър Физик, Медицинска Физика”.

През 2006 и 2007 г. се обучава към Европейско Училище за Медицинска Физика, Аршамп, Франция, където изучава принципите на образната диагностика, ултразвука, магнитния резонанс, както и брахитерапия и лъчелечение.

През 2008 г. придобива специалност Магистър Физик, Медицинска Физика.
В периода 2009 г. – 2015 г. изготвя докторантура свързана с дозиметрия и контрол на качеството при медицинско облъчване при деца, оптимизация на диагностичните изследвания, участва в национални и международни проучвания.

През 2015 г. защитава дисертация на тема: „Оптимизация на рентгенови изследвания в педиатрията“ и придобива степен „Доктор по медицина”.

Преминава следдипломно обучение за придобиване на специалност „Медицинска радиологична физика” към Медицински Университет – София с база НЦРРЗ.

Хоноруван преподавател към МУ-Плевен и МУ-София на тема: „Осигуряване на качеството в образната диагностика“ и „Радиационна защита“.

От 2009 г. до момента заема длъжността Медицински физик към МБАЛ НКБ-София, чиито отговорности включват: отговорник по радиационна защита, оптимизация и дозиметрия на изследвания и процедури под рентгенов контрол, както и разработване и прилагане на програма за контрол на качеството на рентгеновата апаратура и оценка на дозата на пациента.

Десислава Костова-Лефтерова

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW