От началото на професионалнаата си кариера работи в Отделение по образна диагностика към Университетска болница „Лозенец”, София.

Образование и специалност: Завършил е Медицинския факултет на Медицински университет-София. През 2001 г. придобива магистърска степен по „Медицина“, през 2006 г. придобива специалност „Образна диагностика“ в системата на здравеопазването, през 2011 г. – научната степен „Доктор“ (научно направление „Медицински науки“, научна специалност „Образна диагностика“) , апрез 2014 Магистър”- Обществено здраве и здравен мениджмънт . Специализира в болница Hopital Jean Minjoz, Besanson, France – Radiologie A, на длъжноста “ Internе” през 2005-2006г.

Заемани академични длъжности:

– асистент (2007-2009), старши асистент (2009-2010), главен асистент (от 2011) и към настоящия момент -доцент (от 2013) по „Образна диагностика“; катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Владее всички конвенционални и специализирани методики в областта на образната диагностика

Научни интереси: урогенитална образна диагностика; педиатрична образна диагностика; съвременни методи на образната диагностика на сърцето; модерни технологии в образната диагнотика; функционално направление в образната диагностика; техники на „молекулярен имиджинг“; контрастно усилване на образите в многосрезовата образна диагностика; предоперативна образна оценка при заболявания на паренхимните органи. Д-р Хаджидеков е автор на на 55 статии в наши и чужди научни издания (общ Impact Factor42), съавтор в три монографии, издадени в чужбина. Участвал е с доклади на над 50 специализирани научни форумав чужбина и над 25 у нас, вкл. като „invited speaker” на Европейското Училище по Онкология (ESO) и Европейското Училище по радиология (ESOR), Европейското дружество по урогенитална рентгенология (ESUR), Европейското дружество по педиатриччна рентгенология (ESPR), Балканският Конгрес по Рентгенология (BSR) и др. . Член на 5 международни научни дружества (European Society of Radiology, European Society of Urogenital Radiology, European Society of Pediatric Radiology, American Roentgen Ray Society Groupe des Radiologistes Enseignants d’Expression Française) и 3 български. Председател на Българското дружество по урорентгенология. Член на редакционния съвет на International Journal of Gynecology, Obstetrics and Neonatal Care.

 

Георги Хаджидеков

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW