Доц. д-р Радослав Йосифов Георгиев, д.м. e роден в гр. Добрич на 07.04.1976 г. Завършил медицина на 16.11.2001г. в МУ – София. От 1.11.2003 г. е асистент в Катедрата по образна диагностика. От 1.7.2011г. е главен асистент. На 29.5.2015г придобива ОНС „доктор“ след успешна зашита на дисертационен труд на тема „ Магнитно-резонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка степента на дифузните глиални мозъчни тумори“.

Придобити специалности: 6.12.2007 г. – образна диагностика. През 21.9.2011 – Европейски Сертификат по Неврорадиология, 7.3.2014 – Европейска Диплома по Неврорадиология.
Има над 85 публикации и 30 участия в научни конгреси, както и 11 участия в международни курсове. Основните научни разработки са в областта на неврорадиологията.

Радослав Георгиев

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW