Завършва физика в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 2010 г. През 2012 г. получава магистърска степен с отличен успех по Медицинска физика. За времето на специализация Емил Георгиев преминава редица курсове, допълнителни обучения и практически занятия в сферата на рентгеновата и радионуклидна диагностика, магнитно-резонансна образна диагностика, клинична дозиметрия, метрология на йонизиращите лъчения, радиоактивност в околната среда, радиоекология, дозиметрия и лъчезащита. След дипломирането си постъпва на работа в Болница Токуда като медицински физик в Клиника по Образна диагностика. В началото на 2014 г. е зачислен за докторантура към Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с научна специалност Биофизика. Същата година печели и втора награда на седмия национален конкурс за млади учени “Young and Energetic Scientists – YES”.
Е. Георгиев активно участва в процесите за оценка на качеството, изграждането и въвеждането на нови протоколи и техники на изследване, оценката на лъчевото натоварване и радиационната защита на персонала и пациента. Професионалният му интерес е насочен в сферата на магнитно-резонансната томография, компютърна томография, дозиметрия и лъчезащита.
Емил Георгиев е член на European Society of Radiology (ESR) и Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство (БДБФИ). Владее писмено и говоримо английски език.

Емил Георгиев

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW